Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 1. desember 2004 i medhold av lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring § 17, jf. kgl.res. 19. november 2004.

I

§ 1 Ikrafttredelse

Bokføringsloven trer med unntak av § 18 i kraft 1. januar 2005.

Bokføringsloven § 18 trer i kraft 1. januar 2006.

§ 2 Overgangsregler for bokføringspliktige pr 1. januar 2005

Frem til 1. januar 2006 eller første dag i et avvikende regnskapsår som starter i kalenderåret 2006, kan bokføringspliktige pr 1. januar 2005 velge å fortsette å benytte reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) mv. i lov 13. mai 1977 nr. 35 med tilhørende forskrifter, eller reglene i lov 17. juli 1998 nr. 56 kapittel 2 med tilhørende forskrifter.

Bokføringspliktige skal benytte de samme reglene for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) gjennom hele regnskapsåret 2005. Bokføringspliktige kan likevel velge å følge regler om oppbevaring i bokføringsloven § 13 med tilhørende forskrifter.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.