pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
C - Dokumentasjon.
C-6. Dokumentasjon av balansen.

Forskriftene gjør standard korrespondanse om mellomværender ved årsavslutning til oppbevaringspliktig som dokumentasjon av balansen. Forutsetningen for oppbevring er at slik korrespondanse finnes. At oppgitt mellomværende er oppgitt med annet beløp enn du selv har valgt å anvende påvirker ikke oppbevaringsplikten, nødvendige avstemninger blir oppbevaringspliktig i tillegg.

Visse bedrifter - som finansieringsforetak under tilsyn og VPS - har plikt til å meddele mellomværender både til skatteyter og til skattedirektoratet.Disse vet man skal være til oppbevaring.

Slik korrespondanse blir ikke nødvendigvis bokført og må oppbevares i tillegg til posteringsdokumentasjonen (bilag). Slik korrespondanse er imidlertid viktig for å gi grunnlag for regnskapsmessige vurderinger, dette er særlig viktig for kursnoterte verdipapirer og valutaposter mm. Ved årsskiftet må de regnskapsmessige vurderinger som skal gjennomføres i årsregnskapet bokføres. Legg merke til at det ikke er lovgivers mening at dokumentasjon etter regnskapsloven og dokumentasjon etter bokføringsloven skal være "felles". For valutaposter og kursnoterte verdipapirer mm kan det være at plasseringen i balansen avgjør hvilken verdi som skal presenteres i årsregnskapet. Dokumentasjon av beregnet verdi etter regnskapsloven skal forutsetningsvis oppbevares sammen med oppbevaringspliktig korrespondanse etter bokføringsloven.


Tilbake til Index.