pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index.
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
BOKFØRINGSLOVEN, OVERSIKT
A-8.  Hvem er bokholdere?

Den nye bokføringsloven er svært konservativ i språket. Den inneholder knapt ett nytt ord, til tross for at teknologien som anvendes for området endrer seg usedvanlig  raskt for tiden.
Lovens språk kan gi næring til et konservativt syn på hvordan bokholderi bør gjennomføres. Vi  bør innta et konsultativt syn på utførelsen for å  vise klientene at de med fordel kan ta i bruk ny teknologi, bare de holder seg  innenfor lovens rammer. Derfor er det mer riktig å lære seg hvordan man tilfredstiller formalreglene med ny teknologi, enn å se på  formalreglenes begrensninger. 

Bokholderen - en reinkanert yrkesgruppe?
 
Det er ikke så ofte jeg ser noen søke etter bokholder lenger. Vanligvis blir det søkt etter "Konsulent I" eller noe lignende.  Opplistingen nedenfor kan være til hjelp for å strukturere tenkningen både hos arbeidssøkende og  arbeidsgivere.

Bokføring omfatter registrering , dokumentasjon og oppbevaring av transaksjoner og beholdninger, og formålet er kontroll og å lage grunnlag for rapportering. Å planlegge og utføre bokholderi effektivt med kvalitet er et eget fagområde som ikke bør forveksles med regnskapsfaget.  I dag er det for mange som ikke vet forskjellen: Regnskap bygger på bokholderi og tilfører vurderinger og presentasjon.

Enkelt sagt utføres bokholderi hver dag, mens regnskap legges frem bare av og til. Årsregnskap står i særstilling. Årsregnskap er pliktig rapportering for alle regnskapspliktige og formatet reguleres i regnskapsloven som gir opphav til god regnskapsskikk (GRS). Regnskapsloven og GRS regulerer vurderingene og presentasjonen. Internt regnskap presenteres ofte månedlig, men i svært forenklet presentasjon etter eget valg i forhold til årsregnskapet. Hittil er også lovregler om bokholderi tatt inn i regnskapslovene, men høsten 2004 forventer jeg at ny Bokføringslov (BFL) vedtas. Dermed får vi en lovstruktur som  gjør det tydeligere at vi står ovenfor to svært forskjellige fagområder, til tross for et nærgående samliv.

Regnskapsfaget topper en siviløkonomutdannelse og er ansett som et avansert og akademisk preget fagområde. En kan bli flink i vurderinger og presentasjon uten å ha vært i nærheten av registrering, dokumentasjon og oppbevaring - dette er like sant som at en god gullsmed ikke behøver å vite noe om gruvedrift.

Vurderinger og presentasjon er oppgaver som vanligvis blir tilordnet Controllere. Bokholder er nesten utradert som yrkestittel. Tidligere var Hovedbokholder den mest betrodde stilling i en bedrift, nest etter Disponent. I dag er tittelbildet endret:

Adm. direktør: Er daglig leder og rapporterer til styret som rapporterer til aksjonærene og har ansvar for all ekstern rapportering.
 
Finansdirektør: Finnes vanligvis bare i store virksomheter. Han skal sørge for at virksomheten har tilstrekkelig og hensiktsmessig finansiering, enten dette er egenkapital eller lånekapital.

Økonomidirektør:...eller økonomisjef. Det er vanligvis ham som presenterer regnskapet og sørger for vurderinger og presentasjon, altså er det ham som representerer den øverste regnskapsfaglige kompetanse i virksomheten og er oftest sjef for controllere.

Regnskapssjef: Han er sjelden direktør, er vanligvis sjef for bokholderne og sørger for registrering, dokumentasjon og oppbevaring samt viktige kontrolloppgaver. I bedrifter som ikke har økonomisjef, er det ofte regnskapssjefen som kjøper inn regnskapstjenester (vurderinger og presentasjon) i betydelig omfang. Disse tjenester kjøpes vanligvis fra revisorer, og ikke fra regnskapsbyråer som mange vil tro, for disse bedriver for det meste med bokholderi.

Regnskapsbyrå: Bærer vanligvis ikke navnet sitt med rette fordi disse svært sjelden utfører vurderinger og presentasjon, men begrenser seg til bokholderitjenester. Jeg er sikker på at om konsumenter var vanlige kunder ville forbrukerombudsmannen fått bransjen til å skifte navn til bokføringsbyråer. Bransjen har et problem med at bokholdere ofte har en lønn som er mindre enn lønnen til kyndige regnskapsfolk og tror fremdeles at de skal få utført både bokføring og  regnskapsfaglige tjenester med det samme personellet. Jeg har tilgode å se dette utført vellykket innenfor den vanlige organisering av arbeidet til regnskapsbyråer.

Tilbake til Index.