pacioli_alone BOKFØRINGSLOVEN  Tilbake til Index.
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE ©2005
Redaktør: JAN BLOM;  jblom@bokholder.com
BOKFØRINGSLOVEN, OVERSIKT
A-3.  Hva er nytt?

Bokføringsloven viderefører mye fra gamle regler. Dette er mer synlig i forarbeidene (NOU 20 fra 2002) enn i loven og forskriftene. Loven  pålegger ikke meget nytt, men åpner opp for fornyelser, særlig gjelder dette digitalisering.

De viktigste endringene er:

1.  Loven er lite opptatt av form på bokføringen. Utgangspunktet er å spesifisere hvilke opplysninger som minst skal oppbevares tilgjengelig for kontrollmyndighetene. Disse opplysningene som er spesifisert i ”Lovbestemte spesifikasjoner” (hvorav 3 er nye) kan godt oppbevares atskilt fra økonomisystemet der dette er fornuftig.

2.  Det er fritt valg av medium for oppbevaring, også magnetisk.

3.  Differensiert oppbevaringstid, 10 år på primærdokumentasjon og 3,5 år for sekundærdokumentasjon.

4.  Klarere definisjon av bokføringsbegrepet hjelper til med å avgrense oppbevaringsplikten.

5.  Fritt fram for bokføring i utlandet, men ikke for oppbevaring i utlandet.

6.  Rene konti blir borte til fordel for annen systematisk kodebruk (tilordningskoder).

7.  Systembeskrivelse blir viktig instrument ved bokettersyn.

8.  Lovbestemmelse som krever orden og fullstendighetskontroller.

9.  Mer fleksible ajourholdsbestemmelser.

10. En viss reskontroplikt for kontantsalg til næringsdrivende.

11. Skjerpet dokumentasjonsregler ved kontantsalg og uklar avgrensning av kontantsalg. 3. parts løsninger for oppgjør mellom partene kan bli innlemmet i kontantsalg i visse tilfeller.

12. Begrepet ”God Bokføringsskikk” har fått plass i loven og vil bli forvaltet av regnskapsstiftelsen.

13. Timeliste-plikt i mange tjenesteytende næringer og Bygg-/anleggsbransjen.

14. Oppbevaringsplikt på timelister for timelønnede.

Tilbake til Index.